วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 ท้องถิ่น

เอกสารคู่มือเตรียมสอบนักพัฒนาชุมชน 3 (อปท.อบต.เทศบาล อบจ.)
รายละเอียดในไฟล์ E-book ประกอบด้วย 350 หน้า 
 

- ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
- แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน ท้องถิ่น
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- สาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่ม
- สาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารสภาตำบล พ.ศ. 2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- สาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542
- แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
- สรุปสาระสำคัญ+ข้อสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
- พรบ.สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551
- ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2552
- แนวข้อสอบเก่า อบต.เทศบาล อบจ. ที่ ม.ราม ออกให้ใช้สอบทั่วประเทศ 200 ข้อ
- รวมข้อสอบเก่านักพัฒนาชุมชน 360 ข้อ
แนวคิด ทฤษฎีและวิธีวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
- แนวคิด ทฤษฎีและวิธีวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
- แนวคิดตามทฤษฎีภาวะทันสมัย 
- การพัฒนาประเทศให้ทันสมัยทางสังคม
- ทฤษฎีพึ่งพา (Dependency Theory)
- แนวคิดการพัฒนาที่เน้นความต้องการขั้นพื้นฐาน 
- แนวคิดการพัฒนาวาดวยระบบโลก 
- วิธีวิทยาของการพัฒนาแบบยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ


  • ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 
   สามารถนำไปปริ๊นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ เลขที่บัญชี  512-2-05266-6 ธ.กสิกรไทย สาขาย่อย เซ็นทรัลอุดรธานี ชื่อบัญชี พงษ์ศักดิ์ คำแก้ว ออมทรัพย์ โอนเงินแล้วแจ้งที่ pongsak86@gmail.com
   สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 089-7101875 
   ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ + VCD  ราคา 679 บาท
รูปภาพ: ภาพนิ่ง1.JPG

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น